Klub.Akva.SK
Klub.Akva.SK Úvodná strana
Klubová činnosť
Výsledky súťaží

Členovia klubu

Časopis "Akvárium"

Časopis
"nové Akvárium"


Chované ryby
Bezstavovce
Pestované rastliny
Klubová knižnica

Stanovy klubu
Orgány klubu
Prihláška
Darovanie 2% dane

klub@akva.sk

Prihlásenie


Zľavy pre členov poskytujú:


Naši priatelia:

Občianske združenie KLUB.AKVA.SK
STANOVY

I.
Základné ustanovenia

KLUB.AKVA.SK je občianskym združením záujemcov o akvaristiku, o chov akváriových rýb, pestovanie akváriových rastlín a o chov iných organizmov chovaných v akváriu.
Názov občianskeho združenia je „KLUB.AKVA.SK“ (ďalej len „klub“).
Sídlom klubu je Jeséniova 19, 831 01 Bratislava.

II.
Ciele

Cieľom klubu sú v oblasti:
  spoločenskej a kultúrnej: organizovanie stretnutí svojich členov, organizovanie odborných prednášok súvisiacich s akvaristikou, organizovanie výmenných trhov a výstav akváriových rýb, rastlín a pomôcok, nadväzovanie priateľstva, presadzovanie akvaristiky ako alternatívy aktívneho odpočinku, estetické zážitky, vzdelávanie sa, získavanie mládeže pre zmysluplnú záujmovú činnosť, rozvíjanie vzťahov a vzájomnej spolupráce s inými klubmi na Slovensku i v zahraničí.

  ekologickej: presadzovanie humánnej opatery akváriových rýb, posilovanie kladného vzťahu k prírode, zachovanie ohrozených druhov a poukazovanie na problémy ohrozenia.

  odbornej: získavanie poznatkov o akvaristike a biológii akváriových rýb, vydávanie odborných publíkácií, klubových materiálov, zoznamov členov, zoznamov chovaných rýb a pod.

  akvaristickej: správny chov akváriových rýb , bránenie nežiadúcemu kríženiu druhov, rás a foriem, umožnenie získania menej dostupných druhov v rámci klubu, výmena chovného materiálu v záujme zachovania biologickej hodnoty, rozširovanie druhového zastúpenia
Klub sa nezaoberá nadobúdaním zisku obchodom s akváriovými rybami a rastlinami ani zvýhodneným sprostredkovaním chovateľských pomôcok.

III.
Členstvo v klube

Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami klubu. Osoba do 16. roku (vrátane) sa môže stať mladým členom.

Členom klubu môže byť:
  čestný člen
  riadny člen
  mladý člen
Členstvo vzniká úplným vyplnením prihlášky, potvrdením súhlasu so Stanovami klubu, podpisom na prihláške a zaplatením členských príspevkov podľa pokynov.

Dokladom o členstve je preukaz.

Čestné členstvo udeľuje výročná členská schôdza za zásluhy o rozvoj akvaristiky a dlhodobú činnosť v klube.

Členstvo zaniká úmrtím člena, písomným ukončením členstva zo strany člena klubu, vylúčením člena pre neplnenie členských povinností podľa časti IV Stanov klubu.

Pri porušení Stanov klubu rozhoduje o zániku členstva výročná členská schôdza. Rada klubu musí písomne oznámiť členovi minimálne mesiac vopred fakt, že svojim konaním porušil stanovy klubu.Člen sa môže obhajovať písomne alebo osobne do konania VČS.

IV.
Práva a povinnosti členov

Členské práva riadneho člena sú:
  aktívne sa zapájať do všetkých oblastí činnosti klubu
  zúčastnovať sa podujatí klubu
  dostávať všetky materiály vydávané pre členov klubu
  byť evidovaný v databázach klubu
  predkladať návrhy rade klubu a VČS
  voliť orgány klubu a byť do nich volený, každý člen má jeden hlas,br> hlasovať na členskej schôdzi
  dostať potvrdenie o zaplatení členského príspevku za príslušný kalendárny rok
Členské povinnosti riadneho člena sú:
  dodržiavať Stanovy klubu
  plniť rozhodnutia orgánov klubu
  zdržať sa konania, ktoré by bolo v rozpore so záujmami klubu a jeho členov
  presadzovať dodržiavanie nárokov akváriových rýb a ich správnu opateru
  brániť nežiadúcemu kríženiu druhov, rás a foriem
  aktívne spolupracovať na činnosti klubu a pri tvorbe klubových materiálov
  na výstavách a pri publikovaní článkov uvádzať aj príslušnosť ku klubu
  uhradiť členský príspevok za príslušný kalendárny rok do termínu, ktorý schváli VČS
  nezneužívať informácie získane z interných databáz klubu
Členské práva čestného a mladého člena sú:
  aktívne sa zapájať a podielať sa na všetkých oblastiach činnosti klubu
Členské povinnosti čestného a mladého člena sú:
  dodržiavať Stanovy klubu
  zdržať sa konania, ktoré by bolo v rozpore so záujmami klubu a jeho členov
  nezneužívať informácie získane z interných databáz klubu

V.
Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:
  výročná členská schôdza (VČS)
  mimoriadna členská schôdza
  rada klubu
  revízna komisia
Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Tvoria ju všetci členovia klubu. Zvoláva ju písomne minimálne jedenkrát do roka rada klubu, najmenej 10 dní vopred. VČS je uznášaniaschopná, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov. Rokovanie VČS vedie predseda, prípadne iný riadny člen poverený predsedom. VČS rozhoduje o:
  schválení ročného rozpočtu podľa predloženého plánu aktivít
  schválení programu činnosti a výročnej správy
  schválení Stanov, ich zmene a doplnení
  zániku členstva jednotlivých členov v prípade porušenia Stanov klubu
VČS volí a odvoláva radu klubu a revíznu komisiu. Pri voľbách do rady klubu a k odsúhlaseniu všetkých návrhov je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. Prvé stretnutie VČS sa uskutoční najneskôr v 30. deň po registrácii klubu Ministerstvom vnútra.

Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda alebo podpredseda klubu na návrh rady klubu, ktorí písomne udali dôvod zvolania najmenej mesiac pred navrhnutým termínom konania. Môže byť zvolaná aj na návrh nadpolovičnej väčšiny riadnych členov. Mimoriadna členská schôdza má právomoci VČS.

Rada klubu je výkonným orgánom klubu. Je poverená vedením klubu, pokiaľ nespadajú do právomoci VČS. Plní uznesenia prijaté na VČS. Organizuje stretnutia a činnosť klubu medzi VČS. Schvaľuje výšku účelových príspevkov na stretnutia.

Rada klubu volí a odvoláva spomedzi seba predsedu, podpresedu a menuje pokladníka. Rada klubu má 7 členov a je volená na obdobie jedného kalendárneho roka.

Rada klubu je uznášaniaschopná pri jednoduchej väčšine. Návrhy sú schválene väčšinou prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Radu klubu zvoláva písomne alebo telefonicky predseda alebo podpredseda klubu podľa potreby, alebo na žiadosť väčšiny členov rady. Program sa nemusí stanoviť pred schôdzou.

Predseda klubu - jediný vystupuje a právne sa zaväzuje v mene klubu. Organizuje prácu výboru. Zodpovedá hmotne za majetok klubu.

Podpredseda klubu – zastupuje predsedu ak ho k tomu poverí on alebo rada klubu počas jeho neprítomnosti alebo kvôli iným závažným dôvodom. Zodpovedá hmotne za majetok klubu.

Pokladník klubu – spravuje majetok klubu, vykonáva s ním operácie a vykonáva pokladničné doklady. Zodpovedá hmotne za majetok klubu.

Členovia rady klubu – vykonávajú úlohy ktorými ich poveril výbor alebo predseda. Zodpovedajú hmotne za majetok klubu.

Revízna komisia (RK) je kontrolným orgánom klubu, ktorý kontroluje plnenie uznesení VČS a hospodárenie klubu minimálne raz ročne. RK je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti klubu. Vyhotovuje správu o hospodárení klubu ktorú písomne podáva VČS a rade klubu. Členovia revíznej komisie nemôžu byť členovia rady klubu.

VI.
Zásady hospodárenia

Klub hospodári podľa ročného rozpočtu, ktorý schválila VČS.

Majetok získava klub z :
  členských príspevkov
  účelových príspevkov na stretnutia
  výnosov z podujatí a činnosti
  dotácií
  grantov
  darov
  sponzorských príspevkov
Výdavkami klubu sú:
  výdavky na realizáciu činnosti klubu
  výdavky na správu klubu
  výdavky na podporu cieľov klubu
Majetok môže byť použítý len na dosiahnutie cieľu klubu, prípadne na iné aktivity v súlade so Stanovami.

VII.
Zánik klubu

Klub zaniká:
  rozpustením, ak o tom rozhodne členská schôdza zvolaná na tento účel dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov klubu o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia alebo jeho zlúčení s iným združením
  právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení občianskeho združenia
Pri zániku klubu sa vykoná majetkové vyrovnanie, ktoré sa vykoná formou likvidácie, pokiaľ celé imanie klubu nenadobúda právny nástupca.

Na likvidáciu klubu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.

Ukončenie likvidácie a zánik občianskeho združenia je rada klubu povinná oznámiť do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

VIII.
Záverečné ustanovenia

Klub vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.


Dátum registrácie je 7.8.2006.